Tillbaka till startsidan

Stadgar

(antagna 2004-09-26)

§ 1 Sällskapets mål
Sällskapets syfte är att fördjupa, utveckla och förmedla kunskap om Napoleon I, Napoleon III och deras efterlevande samt sprida kännedom om deras historiska betydelse och den tid de verkade i.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av enskild person från 18 års ålder med intresse för Sällskapets verksamhet. Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen.
Medlemskap medför automatiskt medlemskap i "Le Souvenir Napoléonien" i Frankrike.
Inval sker efter rekommendation av Sällskapet tillhörig medlem och genom att årsavgift erläggs.
Till hedersmedlem kan kallas särskilt förtjänt person.
Medlem som skadar Sällskapet eller motarbetar dess ändamål kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

§ 3 Årsavgift
Årsavgiftens storlek fastställs vid ordinarie årsmöte varefter denna hemställes "Le Souvenir Napoléonien" i Paris för godkännande.
Medlem som ej erlagt fastställd årsavgift utesluts men kan vinna återinträde genom beslut av styrelsen.

§ 4 Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av en ordförande och sex ledamöter samt två ersättare för dessa.
Av "Le Souvenir Napoléonien" utsedd delegat skall vara Sällskapets ordförande.
Ordförande väljs på två år.
Vid val av ny ordförande skall Sällskapet avge ett namnförslag till "Le Souvenir Napoléonien" som utser ny delegat.
Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte.
Mandattiden omfattar två år. Första gången val hålls väljs ledamöter på så sätt att enbart halva styrelsens mandattid utgår vid samma tillfälle. Ersättare väljs för ett år i taget.
Styrelseledamot kan inneha endast en (1) befattning i styrelsen.
Till styrelsen adjungerade icke röstberättigade personer får anlitas av styrelsen när denna har behov av sådana.
Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kallas till möte av ordföranden eller på begäran av minst tre av dess ledamöter.
Sällskapet tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 5 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper skall på ordinarie årsmöte utses två revisorer som väljs på två år.

§ 6 Räkenskapsår
Sällskapets räkenskaps- och verksamhetsår bestäms av "Le Souvenir Napoléonien" i Paris. Sällskapets räkenskaper skall årligen sändas till "Le Souvenir Napoléonien" för revision.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas i anknytning till räkenskapsårsskiftet vid tidpunkt och plats som fastställs av styrelsen.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas minst två veckor före mötet och skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall förekomma.
Ärende som medlem önskar behandlat på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande dagordning gälla:
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga kallande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare) för mötets protokoll.
7. Verksamhetsberättelse, kassörens redovisning och revisorernas berättelse.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Inkomna ärenden.
10. Fastställande av arvoden.
11. Förslag till årsavgift.
12. Val avseende:
a. Ordförande (Delegat).
b. Övriga ordinarie styrelseledamöter.
c. Ersättare i den ordning de inträda.
d. Revisorer.
e. Valberedning.
13. Övriga frågor.
14. Avslutning.

§ 8 Val och omröstningar
Val och omröstningar sker med enkel majoritet.
Vid lika röstetal äger Sällskapets ordförande utslagsröst, dock ej vid personval där lotten avgör.
Medlem kan vid val rösta för en (1) annan medlem genom uppvisande av fullmakt.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av Sällskapets stadgar kan endast ske på ordinarie årsmöte och med 2/3 majoritet. Ändring måste godkännas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten för att äga giltighet.

§ 10 Sällskapets upplösning
Vid beslut om upplösning av Sällskapet, vilket endast kan fattas vid ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet, skall vid dess sista ordinarie årsmöte beslut även fattas om hantering av Sällskapets tillgångar.


Dessa stadgar antogs 2004-09-26.

 
Tillbaka till startsidan
 
Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5